• تولید واکسنهای انسانی

خط تولید واکسنهای انسانی شرکت دانش بنیان بایرپل فناور بر اساس استاندردهای GMP و الزامات سازمان بهداشت جهانی در فضای بیش از 3000 متر کلین روم کلاس C, B, A و  تجهیزات پیشرفته دارای ظرفیت تولید بیش از 20 میلیون دوز انواع واکسنهای انسانی است. در حال حاضر واکسنهای آنفلوانزای فصلی سه گانه و چهارگانه به عنوان اولین محصول این شرکت ارائه شده است و بزودی واکسن سرخک، سرخجه و اریون نیز به بازار عرضه خواهد شد.

تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و نیز واکسن روتاویروس در مراحل تحقیقاتی این شرکت می باشد.

®فلوپاکواکسن آنفلوانزای فصلی (سه گانه)
®فلوپاکواکسن آنفلوانزای فصلی (چهار گانه)
 

 

 

 

  • واکسن آنفلوانزای فصلی سه گانه فلوپاک®

 اولین واکسن تولید شده در خط تولید شرکت بایرپل فناور می باشد. واکسن بر اساس GMP  و الزامات سازمان بهداشت جهانی و نیز قوانین سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تولید می شود.  واکسن آنفلوانزای فصلی (فلوپاک) با کشت ویروس بر روی تخم مرغ و برون استفاده از نگهدارنده تیومرسال و در سرنگهای آماده مصرف در حجم نیم میلی لیتر از سال 1397 به بازار عرضه می شود.

  • واکسن آنفلوانزای فصلی چهارگانه فلوپاک®

این واکسن در خط تولید شرکت بایرپل فناور بر اساس GMP  و الزامات سازمان بهداشت جهانی و نیز قوانین سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تولید می شود.  واکسن آنفلوانزای فصلی (فلوپاک) با کشت ویروس بر روی تخم مرغ و برون استفاده از نگهدارنده تیومرسال و در سرنگهای آماده مصرف در حجم نیم میلی لیتر از سال 1397 به بازار عرضه می شود.