کیت های تشخیصی بیوشیمی ، کنترل و کالیبراتور

گروه بایرپل دارای سیستم مدیریت کیفی ثبت شده مانند iso13485:2003 برای تولید و فروش کیت های بیوشیمی بالینی و کنترل/کالیبراتور برای مصارف تشخیصی آزمایشگاهی می باشد. این گروه، مجموعه گسترده ای از کیت های بیوشیمی بالینی شامل کیت های آنزیمی و رنگی را ارائه می دهد. کیت های بیوشیمی دارای مجوز NRA ایران می باشد. مجموعه فعالیت های معتبرسازی، محصول استاندارد و قابل اعتمادی را برای آزمایشگاه های تشخیصی فراهم می­کند.در مقایسه با  محصولات در دسترس، کیت های تست های بیوشیمی بایرپل دارای دقت، صحت، هموژنیسیته و خطی بودن بالاتری است.

در دسترس بودن، و شرایط نگهداری محصولات بایرپل شرایط اقتصادی تر را برای مصرف کننده فراهم میکند. کیت ها دارای استاندارد بین المللی، کیفیت بالا و زمان نگهداری طولانی تری هستند. استفاده از این کیت ها با روش دستی و دستگاهی میسر می باشد. کیت ها قابل استفاده با دستگاه اتوآنالایزر می باشند.

 

Cat.nrClinical Biochemistry kitsVolume
BP-310ADA50 ml
BP-311Albumin500 ml
BP-312Aspartat Amino transferase (AST, SGOT)50 ml
BP-313Alanin Amino transferase (ALT, SGPT)250 ml
BP-314Calcium250 ml
BP-315Cholesterol500 ml
BP-316CPK100 ml
BP-317Creatinine400 ml
BP-318Glucose500 ml
BP-319G6PD (qualitative)50 ml
BP-320G6PD (quantitative)100 test
BP-321Iron (Fe)250 ml
BP-322Lactate Dihydrogenase (LDH)250 ml
BP-323Phosphorus500 ml
BP-324Urine/CSF (Pyrogallol red)100 ml
BP-325Bilirubin-Total400 ml
BP-326Bilirubin-Direct400 ml
BP-327Oxalat100 ml
BP-328Total protein500 ml
BP-329Triglycerides500 ml
BP-330Urea400 ml
BP-331Uric acid500 ml
BP-332Alkalin Phosphatase400 ml
BP-333Ammonia50 ml
BP-334Chloride100 ml
BP-335Lactate100 ml
BP-337Zinc50 ml
BP-338Copper50 ml
BP-339Magnesium200 ml
BP-341Calcium250 ml
BP-342HbA1C100 ml
BP-343Direct HDL Cholesterol50 ml
BP-344LDL50 ml
BP-398BP-Hitergent500 ml
BP-399BP-Multi Clean500 ml

 

 

ALT (SGPT)

کیت ALT ، برای تعیین غلظت آنزیم آلانين آمينو ترانسفراز می¬باشد و بر اساس کمیت پیرووات تولید شده توسط این آنزیم قابل اندازه گیری است. مقدار مصرف NADH و تبدیل آن به NAD+ متناسب با فعالیت آنزیم ALT میباشد. کاهش در جذب NADH در طول موج 340 نانومتر متناسب با فعالیت ALT است.

Volume 250 ml

Calcium-Arsenazo

کیت تعیین غلظت کلسیم بر پایه تشکیل کمپلکس رنگی سنجیده می شود. كلسيم با آرسنازوIII در محيط خنثي واكنش داده و تركيب آبي رنگي توليد مي نمايد. شدت رنگ توليد شده متناسب با غلظت كلسيم توتال سرم مي باشد. طول موج جذب در 660 نانومتر میباشد.

Volume 250 ml

CPK

اندازه گيري CPK سرم براي تشخيص و پيگيري بيماري هاي عضلاني و آسيب هاي عضله قلبي مورد استفاده قرار ميگيرد. کیت تعیین غلظت این آنزیم بر پایه ی مقدار مصرفNADP + و تبديل آن به NADPH طراحی شده است که متناسب با فعاليت آنزيم CPK مي باشد. بیشترین جذب نوری را در طول موج 340 نانومتر دارد.

Volume 100 ml

Creatinine

کیت تعیین غلظت کراتینین از جهت اهمیت کراتینین خون و ادرار، به عنوان شاخص اولیه پایش عملکرد کلیه ها طراحی شد. اصول این واکنش بر اساس روش رنگ سنجی می‌‎‎باشد. کراتینین با پیکرات قلیایی تشکیل کمپلکس نارنجی رنگ کراتینین- پیکرات می‌دهد. شدت رنگ حاصله متناسب با غلظت کراتینین می‌باشد که در طول موج 505 نانومتر بیشترین جذب نوری را دارد.

Volume 400 ml

G6PD(qualitative)

تست دستی آنزیم (G6PD) برای تشخیص آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز، انجام می‌شود. این آزمون کیفی به سادگی نشان می دهد نمونه دارای چه سطحی از G6PD است.

Volume 50 ml

Iron

کیت تعیین غلظت آهن شرکت بایر¬پل فناور با روش رنگ سنجی FERROZINE انجام میشود که در آن آهن سه ظرفیتی[ Fe (III)] در محیط اسیدی از ترانسفرین جدا شده و به آهن دو ظرفیتی [Fe (II)] احیا میشود و با Ferrozine تشکیل کمپلکس قرمز رنگ میدهد. میزان جذب نوری در 600 نانومتر متناسب با غلظت آهن در نمونه میباشد.

Volume 250 ml

Phosphorus

کیت تعیین غلظت فسفر معدنی شرکت بایر¬پل فناور برای نمونه¬های بیولوژیکی طراحی شده است. آمونیوم مولیبدات طی واکنشی در حضور فسفر کمپلکس رنگی فسفو مولیبدات را تشکیل میدهد که جذب نوری آن در 340 نانومتر می باشد.

Volume 500 ml

Bili-Total

کیت تعیین غلظت بیلی¬روبین توتال برای اندازه¬گیری بیلی روبین که یکی از پیگمانت های صفراوی است به کار میرود. متد انجام این آزمایش به صورت Malloy-Evelyn modifiedمی باشد. میزان بیلی روبین غیر کونژوگه را می توان از تفاوت میزان بیلی روبین توتال و مستقیم تعیین نمود. این تست در طول موج 340 نانومتر بیشترین جذب را دارد.

Volume 400 ml

Bili-Direct

بیلی¬روبین از تجزیه طبیعی هموگلوبین حاصل می شود. کیت تعیین غلظت بیلی روبین مستقیم در واقع اندازه گیري میزان بیلی روبین کونژوگه و محلول در آب است. جذب نوری آن در طول موج 546 نانومتری می باشد.

Volume 400 ml

Urea

کیت اوره محصول شرکت بایرپل فناور غلظت اوره را در نمونه های بیولوژیکی تعیین میکند. اوره محصول نهایی کاتابولیسم پروتئین‌ها است و از مقدار اوره و کراتینین به طور همزمان در تشخیص بیماری ها استفاده می‌شود. این تست به روش آنزیمی انجام می‌شود و جذب نوری آن در 340 نانومتر اندازه‌گیری میشود که شدت آن با غلظت اوره موجود در نمونه مرتبط است.

Volume 400 ml

Lactate

برای تعیین غلظت لاکتات کیت لاکتات در شرکت بایرپل فناور با روش آنزیمی تهیه شده است و در طول موج 570 نانومتر بررسی می‌شود.

Volume 100 ml

Urine Glucose Strip test

نوار ادراری شرکت بایرپل فناور می تواند گلوکز در ادرار را تشخیص دهد. این کیت شامل 50 نوار تست می‌باشد.

Volume 50 Test

Copper

برای اندازه گیری مقدار یون مس در نمونه های بیول وژیکی کیت تعیین غلظت مس در گروه بایرپل فناور تهیه شده است. بیشترین جذب نوری در طول موج 359 نانومتر میباشد.

Volume 50 ml

Ceruloplasmin

کیت سرولوپلاسمین برای سنجش فعالیت سرولوپلاسمین در سرم طراحی شده است. فعالیت سرولوپلاسمین با استفاده از اکسیداسیون مواد میباشد و محصول متناسب با فعالیت آنزیمی است. طول موج 560 نانومتر بیشترین جذب نوری را دارد.

Volume 50 ml

HDL-Direct

کیت HDL-Direct شرکت بایرپل، ابتدا HDL و LDL/VLDL جدا می شوند و سپس غلظت کلسترول هر یک با روش آنزیمی اندازه گیری می شود، که نتیجه حصول رنگ متناسب با میزان کلسترول در 505 نانومتر است. این کیت می تواند همچنین برای تشخیص غلظت کلسترول آزاد و میزان استرهای کلسترول در نمونه ها استفاده شود.

Volume 50 ml

BP-Hitergent

محلول تمیز کننده سازگار برای دستگاه اتوانالایزر، دارای کیفیت قابل اعتماد و پایداری در شرایط آزمایشگاه میباشد.

Volume 500 ml

Total protein

این کیت غلظت توتال پروتئین را در نمونه های بیولوژیکی اندازه گیری می کند. تست پروتئین تام پلاسما، به منظور بررسی نسبت آلبومین به گلبولین کاربرد دارد. در این آزمایش یون های مس با پروتئین سرمی کمپلکسی رنگی ایجاد می نمایند که در طول موج 546 نانومتر این میزان رنگ متناسب با پروتئین سرم میباشد.

Volume 500 ml

Urine/CSF (Pyrogallol red)

اساس این کیت سنجش کمی پروتئین ادرار یا مایع مغزي نخاعی با استفاده از پیروگالول رد می باشد. در این آزمایش کمپلکس پیروگالول رد مولیبدات با پروتئین ها باند می شود که این پیوند باعث ایجاد جذب نوري در طول موج 600 نانومتر می گردد. افزایش جذب نوري رابطه مستقیم با غلظت پروتئین دارد

Volume 100 ml

Calcium (CPC)

کلسیم در سرم بصورت کامل اندازه گیری می شود ولیکن فقط کلسیم آزاد دارای فعالیت بیولوژیک می باشد. در روش Cresolphethalin Complex (CPC) یونهای کلسیم در محیط قلیایی ایجاد رنگ ارغوانی می نماید که با روش فتومتریک قابل اندازه گیری می باشد. بیشترین جذب نوری در طول موج 570 نانومتری میباشد.

Volume 250 ml

ACE

کیت ACE برای اندازه‌گیری آنزیم مبدل آنژیوتانسین در نمونه های بیولوژیکی طراحی شده است. اساس این آزمایش بر پایه تشکیل کمپلکس رنگی اختصاصی با آنزیم مبدل آنژیوتانسین می‌باشد. بیشترین جذب نوری کمپلکس در طول موج 340 نانو‌متر است.

Volume 50 ml

Chloride

کیت تعیین غلظت کلراید که در کنار بی کربنات جز مهمترین آنیون ها محسوب می‌شود. در شرکت بایرپل فناور تهیه شده است. یون کلرید در حضور فریک نیترات و مرکوریک تیوسیانات، منجر به تولید فریک تیوسیانات می‌شود. شدت رنگ کمپلکس قهوه ای ایجاد شده متناسب با غلظت کلرید می باشد و در طول موج 505 بررسی می‌شود.

Volume 100 ml

Alk.Phosphatase

کیت تعیین غلظت آلکالن فسفاتاز شرکت بایرپل فناور بر اساس روش DGKCو سنجش در محدوده UV بررسی میشود. پارانیتروفنیل فسفات تحت تاثير آنزيم آلكالن فسفاتاز به فسفات و پارانيتروفنل كه تركيبي است زرد رنگ، تبديل ميشود. شدت رنگ توليد شده متناسب با فعاليت آنزيم ALP است و در طول موج 405 نانومتر اندازه‌گیری میشود.

Volume 400 ml

Magnesium

کیت منیزیم برای تعیین غلظت یون منیزیم در سرم و ادرار می باشد. در طول موج 505 نانومتر بیشترین جذب نوری صورت می گیرد.

Volume 200 ml

TIBC (percipitated)

TIBC معیاری برای ارزیابی توانایی پروتئین های حامل آهن (ترانسفرین) برای پیوند با آهن میباشد. ترانسفرین سرم با Fe3+ اشباع و از پروتیئن جدا میشود سپس با منیزیم کربنات باند شده و به صورت رسوب در میاد. این مقدار کل مقدار آهن است. تفاوت بین ظرفیت کامل اتصال به آهن (TIBC) و آهن اولیه (SI) بازده ظرفیت اتصال آهن غیر اشباع را نشان می دهد.

Volume 100 ml

Ammonia

کیت تعیین غلظت آمونیاک در شرکت بایر پل فناور تهیه شده است و برای نمونه های بیولوژیکی کاربرد دارد. بیشترین جذب نوری آن در طول موج 570 نانومتر می‌باشد.

Volume 50 ml

G6PD(quantitative)

کیت اندازه¬گیری G6PD بر پایه فعالیت کاتالیتیکی آنزیم در تبدیل گلوکز 6 فسفات به 6 فسفوگلوکانات که همراه با احیا شدن +NADPH→NADP صورت می گیرد میزان فعالیت G6PD در تغییر جذب آنزیم NADPH در طول موج 340 نانومتر قابل محاسبه می باشد.

Volume 100 Test

 

BP-Multi Clean

محلول پاک کننده نمونه، برای سل های واکنش و پروب نمونه در اتوانالایزر استفاده میشود.

Volume 500 ml

LDL-Direct

کیت تعیین غلظت LDL مستقیم شرکت بایرپل برای اندازه گیری کیفی LDL در سرم و پلاسما در طول موج 600 نانومتر می باشد.

Volume 50 ml

Uric acid

کیت اسید اوریک محصول شرکت بایرپل فناور غلظت اسید اوریک را در نمونه های بیولوژیکی تعیین میکند. در بدن انسان اسید اوریک محصول نهایی متابولیسم پورین است و بوسیله کلیه دفع می شود. این تست با روش Reference انجام می‌شود و بیشترین جذب نوری آن در 505 نانومتر است.

Volume 500 ml

Direct-TIBC

TIBC معیاری برای ارزیابی توانایی پروتئین های حامل آهن (ترانسفرین) برای پیوند با آهن میباشد. این کیت برای اولین بار در داخل کشور تولید شده است و در مقایسه با محصولات مشابه خارجی آن از دقت و صحت قابل قبولی برخوردار است. جذب نوری آن در 600 نانومتر می باشد.

Volume 100 ml

Zinc

کیت تعیین غلظت روی برای اندازه گیری در نمونه های مختلفی مانند سرم، پلاسما، ادرار و مایع مغزی نخاعی در شرکت بایرپل فناور تهیه شده است. کیت روی بر پایه روش رزوسینول میباشد و در 560 نانومتر بیشترین جذب نوری را دارد.

Volume 50 ml

LDH

کیت تعییت غلظت آنزیم لاکتات دهیدروژناز بر اساس روش توصيه شده DGKC میباشد مقدار مصرف NADH و تبديل آن به NAD+ متناسب با فعاليت آنزيم LDH مي باشد. بیشترین جذب نوری در طول موج 340 نانومتر می باشد.

Volume 250 ml

AST (SGOT)

کیت AST، برای تعیین غلظت آسپارتات آمینو ترانسفراز در نمونه­های بیولوژیکی تهیه شده است که بر اساس کمیت اگزالواستات تولید شده توسط این آنزیم مورد بررسی قرار می گیرد. سرعت کاهش   NADHبا سرعت تشکیل اگزالواستات و فعالیت آنزیم AST نسبت مستقیم دارد. کاهش در جذب NADH در طول موج 340 نانومتر متناسب با فعالیت AST است.

Volume 250 ml

Cholesterol

کیت تعیین غلظت کلسترول محصول شرکت بایر¬پل فناور یک محصول تک محلوله است. استرهای کلسترول موجود در نمونه بوسیله کلسترول استرهیدرولاز (ChEH) هیدرولیز می شوند و طی واکنشهایی یک کمپلکس قرمز رنگ ایجاد می شود که در 505 نانو¬متر جذب نوری دارد.

Volume 500 ml

Albumin

کیت آلبومین شرکت بایر پل برای تعیین مقدار آلبومین در نمونه های بیولوژیکی طراحی شده است. در این آزمایش آلبومین با Bromocresol green یک کمپلکس سبز _ آبی تشکیل میدهد که در طول موج 546 نانومتر شدت رنگ ایجاد شده متناسب با میزان آلبومین در نمونه است.

Volume 500 ml

Triglycerides

کیت تعیین غلظت تری¬گلیسیرید شرکت بایر¬پل فناور یک کیت تک محلوله می باشد که به روش رنگ سنجی آنزیم انجام می¬پذیرد. تری گلیسریدهای موجود در نمونه به وسیله لیپوپروتئین لیپاز هیدرولیز می¬شود در نهایت یک محصول قرمز رنگ ایجاد می شود که بر 505 نانومتر جذب نوری دارد.

Volume 500 ml

Glucose

تعیین مقدار گلوکز در تشخیص و درمان اختلالات متابولیسم کربوهیدرات دارای اهمیت بسزایی است. از این رو کیت تعیین غلظت گلوکز در شرکت بایر¬پل فناور طراحی شد. اصل این آزمایش تبدیل گلوکز به گلوکونیک اسید و تشکیل کمپلس رنگی است وو بیشترین جذب نوری در طول موج 505 نانومتر می باشد.

Volume 500 ml