نمایش 1–8 از 37 نتیجه

نمایش 9 24 36

BP-Multi Clean

محلول پاک کننده نمونه، برای سل های واکنش و پروب نمونه در اتوانالایزر استفاده میشود.

Volume 500 ml

BP-Hitergent

محلول تمیز کننده سازگار برای دستگاه اتوانالایزر، دارای کیفیت قابل اعتماد و پایداری در شرایط آزمایشگاه میباشد.

Volume 500 ml

LDL-Direct

کیت تعیین غلظت LDL مستقیم شرکت بایرپل برای اندازه گیری کیفی LDL در سرم و پلاسما در طول موج 600 نانومتر می باشد.

Volume 50 ml

HDL-Direct

کیت HDL-Direct شرکت بایرپل، ابتدا HDL و LDL/VLDL جدا می شوند و سپس غلظت کلسترول هر یک با روش آنزیمی اندازه گیری می شود، که نتیجه حصول رنگ متناسب با میزان کلسترول در 505 نانومتر است. این کیت می تواند همچنین برای تشخیص غلظت کلسترول آزاد و میزان استرهای کلسترول در نمونه ها استفاده شود.

Volume 50 ml

TIBC (percipitated)

TIBC معیاری برای ارزیابی توانایی پروتئین های حامل آهن (ترانسفرین) برای پیوند با آهن میباشد. ترانسفرین سرم با Fe3+ اشباع و از پروتیئن جدا میشود سپس با منیزیم کربنات باند شده و به صورت رسوب در میاد. این مقدار کل مقدار آهن است. تفاوت بین ظرفیت کامل اتصال به آهن (TIBC) و آهن اولیه (SI) بازده ظرفیت اتصال آهن غیر اشباع را نشان می دهد.

Volume 100 ml

Calcium (CPC)

کلسیم در سرم بصورت کامل اندازه گیری می شود ولیکن فقط کلسیم آزاد دارای فعالیت بیولوژیک می باشد. در روش Cresolphethalin Complex (CPC) یونهای کلسیم در محیط قلیایی ایجاد رنگ ارغوانی می نماید که با روش فتومتریک قابل اندازه گیری می باشد. بیشترین جذب نوری در طول موج 570 نانومتری میباشد.

Volume 250 ml

Ceruloplasmin

کیت سرولوپلاسمین برای سنجش فعالیت سرولوپلاسمین در سرم طراحی شده است. فعالیت سرولوپلاسمین با استفاده از اکسیداسیون مواد میباشد و محصول متناسب با فعالیت آنزیمی است. طول موج 560 نانومتر بیشترین جذب نوری را دارد.

Volume 50 ml

Magnesium

کیت منیزیم برای تعیین غلظت یون منیزیم در سرم و ادرار می باشد. در طول موج 505 نانومتر بیشترین جذب نوری صورت می گیرد.

Volume 200 ml